SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/014 | 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC I. István Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Történet

Iskolatörténet

Történet

Az épület múltja:

1907. október 10-én letették az épület alapkövét. Az épület tervezője és felügyelője a telek kiválasztása után Say Ferenc székesfehérvári építész volt, akit Fröschl János építővállalkozó kért fel. Az épület főhomlokzata északkelet felé nézett, a közepén egy magasabb oromzattal és két oldalról risalittal tagozva egyszerű és mérsékelten díszítetten modern stílusban, kőporral burkolva.

Az új iskola előcsarnokába érve, három lépcsőfokon fellépve egy kettős csapóajtón át a folyosóra érkeztünk. Egy márványlapon a jószívű adakozók nevét tüntették fel, akik 500 korona felett adakoztak az iskola felépüléséért.

1908. november 3-án költöztek be a régi épületből a Kereskedelmi Iskola tanárai, diákjai. A földszinten a következő helyiségek voltak: a főbejárattól balra az igazgatói iroda, a társulati titkár szobája, a társulat tanári terme, lakóhely, a főbejárattól jobbra a tanári szoba, a tanári könyvtár, tantermek, mellékhelyiség, átjáró a tornaterembe a hozzá tartozó öltözőkkel.

Az emeleten volt található a vegytani és áruismereti szertár és az ehhez tartozó tanári szoba, tantermek, fizikaszertár, ifjúsági szertár és mellékhelyiség. Az intézményben gázfűtés, gázvilágítás és vízvezeték volt, amelyet az Árpád gőzfürdő szolgáltatott. Az 1909-10-es tanévben három osztályt indítottak összesen 132 tanulóval. Február 5-én Székesfehérvár városára meglepő vízáradat érkezett, az iskolát se kímélte, az árvíz a pincébe jutott.

„1914. évi június hó 28-án, alighogy bezártuk iskolánk kapuit, pár óra múlva már itt volt az a borzasztóan lesújtó hír, hogy Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét meggyilkolták” – írja az 1914-15 évi értesítő.

Székesfehérvár nagy katonai központ volt, ezért a beözönlő katonaság befogadására sok helyiség kellett. Beszállásolásra az iskola tornatermét is lefoglalták, és használták a mozgósítás kezdetétől. Az 1925-26-os tanévben az iskola felvette a „Hunyadi Mátyás” Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola nevet, és 1987-ig működött ebben az épületben.

A második világháború során az iskola épületén igen súlyos károk keletkeztek. A tetőzet az ablakok és az ajtók szenvedték a legnagyobb károkat. Az egész épület vakolata lehullott. A tanulók munkájára és áldozatkészségére utal, hogy öt terem ablakát sikerült beüvegeztetni. Néhány helyiséget tudtak csak rendbe hozni, ipari és állami segítséggel.

Az 1980-as évek második felében napirendre került az épület felújítása, és erre az időszakra az iskola átköltözött a szomszédban megüresedett iskolaépületbe. 

Az I. István Középiskola története 1988-tól, a megalakulásától

Miután a „régi lakó” nem kívánt visszaköltözni a szomszédból, így 1988 nyarára az épület kívül-belül megszépülve fogadta az új lakót, az I. István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolát, amely a Dolgozók Önálló Gimnáziumának jogutódjaként jött létre ugyanebben az évben. Az első időszakban 5 nappali és 32 levelező tagozatos osztály volt. Azóta alaposan megváltozott mind a képzés szerkezete, mind a tartalma. 1991-től került bevezetésre a külkereskedelmi ügyintézői képzés, amely gyorsan ismertté tette az iskolát.

1988-98 között hagyományos képzést folyt belkereskedelmi, külkereskedelmi és pénzügyi ügyintézői szakon. 1997-ben indult a világbanki program, s innentől kezdve 4+1 évessé vált a középiskola, a szakmai képesítést a 13. évfolyamon lehetett megszerezni. 2000-ben érettségizett az utolsó hagyományos szakközépiskolai osztály, ők voltak azok, akik az érettségivel együtt szakmát is kaptak.

Kisebb-nagyobb változások szinte évente voltak a képzési rendszerben. 2001-ben került bevezetésre a kerettantervekre épített helyi tanterv. Eszerint választani kellett a 11-12. évfolyamra természettudományos tantárgyat, kötelező lett az idegen nyelvi érettségi vizsga, dönteni kellett a 10. évfolyam végén, hogy melyik tantárgyat milyen szinten kívánja tanulni a diák az utolsó két évben. Meg kellett ismerkedni az előrehozott, kiegészítő, ismétlő érettségi fogalmával, de a legnagyobb izgalmat a 2005-ös első kétszintű érettségi okozta.

Az iskola híre az évek alatt egyre jobb lett, mert a következetes munka eredményeként egyre jobban szerepeltek a tanulók a felvételi vizsgákon, tanulmányi és sportversenyeken.

1991-ben a 200. hely környékén állt az iskola a felsőoktatásba felvettek aránya alapján. Innen kellett felzárkózni és a legjobbak közé bekerülni, hogy a tanulók és szülők érdeklődése még inkább növekedjen az idők során az iskola iránt. Az 1991-1995-ös időszakban csak a tanulók 10,4%-át vették fel valamilyen felsőoktatási intézménybe, 2003-2007 között viszont már 46,7% volt a felvettek aránya. Ezzel az eredménnyel évek óta a szakközépiskolai rangsor elején volt iskolánk.

2008-tól jelentős változást hozott az, hogy iskolánkat másik három középiskolával összevonta a fenntartó önkormányzat. Mi lettünk a székhelyintézmény, ami egyértelműen az itt folyó munka elismerése volt. A három tagintézmény (Bugát, Hunyadi, Jáky), a székhelyintézményhez hasonlóan megtartotta önálló arculatát, de új, közös pedagógiai programot kellett írni. Törekedtünk arra, hogy az évek során kialakult szokások, az iskola értékrendje ne módosuljon az összevonás miatt. A jogszabályok változása miatt a felnőttoktatás (levelező majd esti érettségi) fokozatosan megszűnt az intézményben.

Jelentősen átalakult a szakképzésünk is, hiszen a Pannon Egyetemmel kötött megállapodás értelmében 2009-től felsőfokú számviteli ügyintézői szak indítására nyílt lehetőségünk. A szakmai kihívásnak eleget tudtunk tenni, a szak elindítása pedig újabb lehetőségeket biztosított a végzős tanulóknak. A felsőfokú szakképzésben végzettek a Pannon Egyetemre beiratkozva könnyítést, mentességet kaptak bizonyos tantárgyakból az egyetemi éveik alatt, amelyet így rövidebb idő alatt végezhettek el.

Nagy jelentőségű volt az ECDL központ akkreditációja, amely tanulóinknak lehetőséget biztosít, hogy az itt töltött négy év alatt megszerezzék az ECDL bizonyítványt. A korszerű ismereteknek ma már elengedhetetlen része az informatikai tudás. A vizsgákra történő felkészítés részben a tanórák keretében, részben az ingyenes délutáni felkészítő órákon történik.

Emellett iskolánk a BME Nyelvvizsgaközpont vizsgahelye is, így diákjaink a vizsgáztató tanárok tapasztalatait is tudják hasznosítani a nyelvvizsgára való iskolai készülés során.

2013-tól ismét jelentős változás történt a szakképzési rendszerben. A szakmai alapozó tárgyak bekerültek már a 9-10. évfolyam anyagába, kötelező érettségi tantárggyá váltak a szakmai ismeretek. Diákjainknak nyári szakmai gyakorlaton is részt kell venniük. Az érettségi utáni szakképzésben megjelent a logisztikai ügyintézői képzés, sajnos a sokak által kedvelt felsőfokú szakképzés indítására a jogszabály változása miatt már nem kerülhetett sor. Ebben az évben került az intézmény a törvényi változások miatt önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba (KLIK).

2015. július 1-jétől a négy iskola önállósága visszaállt, és külön tagozódtak be a Székesfehérvári Szakképzési Centrumba.

A 2015-től bevezetett turisztikai és pedagógiai képzések közül az utóbbi 2018-ban a Bugát Pál Szakgimnáziumba került. Ezzel egyidőben iskolánk a kereskedelem ágazati képzésben elindította a kereskedelmi képviselő képzését.

A 2020-as szakmaszerkezeti változások hatására a technikummá váló iskolánk a logisztikai és turisztikai technikus képzések mellett pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést indított. 2021-ben bevezette a turizmus-vendéglátátás ágazaton a nyelvi előkészítő képzést.

A tanulmányi munka eredményességét a különböző tanulmányi versenyek eredményei is fémjelzik. A tanulás mellett sok-sok tanórán kívüli szereplési lehetőség is van, többek között sportolhatnak a diákok, pályázatokon vehetnek részt, szerepelhetnek gálákon és versenyeken, színjátszó csoportunkban.

A diákélet az indulás óta sokat színesedett, változatosabb lett. A hagyományos programok a gólyák bemutatkozása, szalagavató, iskolai gála. Nagy sikere van a 10 órás vetélkedőnek, amely az iskola 20. születésnapján az évforduló tiszteletére 20 órás volt. Nagyon jó hangulatúak a 24 órás röplabda versenyek. 1991-től folyamatosan jelen van az iskola életében a nyári tábor, ahol a tanulás mellett a szórakozás is nagy szerepet kap. Az utóbbi években a táborlakók elsősorban a leendő istvánosok. A felvételi után, az első óra kezdete előtt lehet ismerkedni, barátkozni egymással, és a felsőbb évfolyamos istvánosokkal is.

Számtalan versenyt szervezett iskolánk hagyományosan az évtizedek alatt: a 3 fordulós iskolai történelemversenyt, a városi anyanyelvi versenyt, a földrajz, biológia, matematika, közgazdász versenyt, vagy éppen az iskolai TDK-t. A tanulók szívesen és nagyon eredményesen vesznek részt az országos, megyei, városi versenyeken. Jelentős lépés volt az iskolai marketinges csapat megjelenése a iskolai marketingmunkában. Az intézmény népszerűsége nekik is köszönhető.

Büszke az iskola azokra a diákokra, akik a sportolást össze tudják hangolnia tanulmányi kötelezettségeik teljesítésével. Olimpiai, Európa- és világbajnokok jártak ide az elmúlt néhány évtizedben, s reméljük a jelenlegi tehetségek hasonlóan szép utat járnak majd be.

Működik diákönkormányzat is, amely tevékenyen vesz részt a változatos, diákcsalogató programok szervezésében. Tagjai évről évre egyre aktívabban és kreatívabban munkálkodnak azon, hogy társaik tartalmasan és élvezetesen tölthessék szabadidejüket.

Az iskola megalakulása óta eltelt években mindenki sokat tett azért, hogy ez az iskola jó legyen, hogy a tanulók úgy érezzék, érdemes istvánosnak lenni. Továbbra is azon dolgozunk, hogy az itt végző diákok élményeiket és érzéseiket elmondják és átadják az őket követő generációknak.


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC I. István Technikum

8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

Telefon: +36 22/315-029

E-mail: info@elsoistvan.hu

OM azonosító: 203053/014


2024Székesfehérvári SZC I. István Technikum